Programy R


Idź do treści

1 funkcja.R


### WZÓR DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA FUNKCJI

planlosowania_szacowanyparametr<-function(dane_s,...) { #dane_s - dane z próby; ... - pozostałe argumenty
# obliczenia cząstkowe:


#wyniki:
est<- #wartość estymatora
eD2<- #wartość estymatora wariancji
eD<-sqrt(eD2) #wartość estymatora średniego błędu szacunku
egam<-100*eD/est #wartość estymatora średniego względnego błędu szacunku
wynik<-matrix(c(est,eD2,eD,egam),ncol=1)

########### poniższe 3 linie formatujące wynik końcowy mogą być pominięte na kolokwium
#wynik<-formatC(wynik,format="f")
nazwa<-list(c("estymator","estymator wariancji","estymator średniego błędu szacunku","estymator średniego względnego błędu szacunku (w %)"),c("wartość"))
dimnames(wynik)<-nazwa
###################################
wynik
}

##### INTERPRETACJE - PODEJŚCIE RANDOMIZACYJNE #####

#### int. wartości estymatora:
#Szacuje się, że wartość średnia (wartość globalna, frakcja) w populacji wynosi...

#### int. wartości estymatora średniego błędu szacunku:
#Szacuje się, że wartości estymatora odchylają się od jego wartości oczekiwanej
#(jeśli estymator jest nieobciążony - od nieznanej wartości parametru
#(np. wartości średniej w populacji, wartości globalnej w populacji, wartości frakcji w populacji))
# o PRZECIĘTNIE ...

#### int. wartości estymatora średniego względnego błędu szacunku:
# Ocena średniego błędu szacunku stanowi ... % wartości estymatora.
# LUB
# Ocenia się, że średni błąd szacunku stanowi ... % wartości parametru.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego