Programy R


Idź do treści

2b lpbz est sredniej.R


### LOSOWANIE PROSTE BEZ ZWRACANIA
### SZACOWANIE ŚREDNIEJ W POPULACJI

lpbz_sr<-function(ys, N) { # _sr - szacowanie ŚREDNIEJ w populacji; ys - ciag wartosci y z proby
# obliczenia cząstkowe:
n<-length(ys)

#wyniki:
est<-mean(ys) #wartość estymatora
eD2<-(N-n)*var(ys)/(N*n) #wartość estymatora wariancji
eD<-sqrt(eD2) #wartość estymatora średniego błędu szacunku
egam<-100*eD/est #wartość estymatora średniego względnego błędu szacunku
wynik<-matrix(c(est,eD2,eD,egam),ncol=1)
#wynik<-formatC(wynik,format="f")
nazwa<-list(c("estymator","estymator wariancji","estymator średniego błędu szacunku","estymator średniego względnego błędu szacunku (w %)"),c("wartość"))
dimnames(wynik)<-nazwa
wynik
}
Powrót do treści | Wróć do menu głównego