Programy R


Idź do treści

3b l_warstwowe est wart globalnej.R### LOSOWANIE WARSTWOWE (LPBZ Z WARSTW) - ESTYMACJA WARTOŚCI GLOBALNEJ

##################################################################
# estymacja wartosci globalnej w populacji
# na podstawie próby losowanej z warstw (lpbz)
# dane:
# - pierwsza kolumna to wartości zmiennej badanej z próby
# - druga kolumna to identyfikatory przynalezności do warstw

lwlpbz_wg<-function(dane,Nh_ciag) {
n<-nrow(dane)
N<-sum(Nh_ciag)

wh_ciag<-Nh_ciag/N
ys<-dane[,1]
warstwa<-dane[,2]
warstwa<-as.factor(warstwa)

nh_ciag<-c()
ysrsh_ciag<-c()
vgsh_ciag<-c()

for (i in 1:nlevels(warstwa)) {
ysh<-ys[warstwa==levels(warstwa)[i]]
nh_ciag[i]<-length(ysh)
ysrsh_ciag[i]<-mean(ysh)
vgsh_ciag[i]<-var(ysh)
}
est<-N*sum(wh_ciag*ysrsh_ciag)
eD2<-(N^2)*sum((wh_ciag^2)*(Nh_ciag-nh_ciag)*vgsh_ciag/(Nh_ciag*nh_ciag))
eD<-sqrt(eD2) #wartość estymatora średniego błędu szacunku
egam<-100*eD/est #wartość estymatora średniego względnego błędu szacunku
wynik<-matrix(c(est,eD2,eD,egam),ncol=1)

########### poniższe 3 linie formatujące wynik końcowy mogą być pominięte na kolokwium
#wynik<-formatC(wynik,format="f")
nazwa<-list(c("estymator","estymator wariancji","estymator średniego błędu szacunku","estymator średniego względnego błędu szacunku (w %)"),c("wartość"))
dimnames(wynik)<-nazwa
###########
wynik
}

Powrót do treści | Wróć do menu głównego