Programy R


Idź do treści

6 l_grupowe.R

### LOSOWANIE GRUPOWE - ESTYMACJA ŚREDNIEJ

#dane<-read.delim("clipboard",header=FALSE)

l.grupowe<-function(dane,G) {
# dane - dane z próby o M wierszach i g kolumnach
M<-nrow(dane)
g<-ncol(dane)
zp_ciag<-colSums(dane)
vgs<-var(zp_ciag)
est<-sum(zp_ciag)/(g*M)
eD2<-(G-g)*vgs/(G*g*M^2)
eD<-sqrt(eD2) #wartość estymatora średniego błędu szacunku
egam<-100*eD/est #wartość estymatora średniego względnego błędu szacunku
wynik<-matrix(c(est,eD2,eD,egam),ncol=1)

########### poniższe 3 linie formatujące wynik końcowy mogą być pominięte na kolokwium
#wynik<-formatC(wynik,format="f")
nazwa<-list(c("estymator","estymator wariancji","estymator średniego błędu szacunku","estymator średniego względnego błędu szacunku (w %)"),c("wartość"))
dimnames(wynik)<-nazwa
###################################
wynik
}


Powrót do treści | Wróć do menu głównego