Programy R


Idź do treści

7 l_2stopniowe.R


### LOSOWANIE DWUSTOPNIOWE - ESTYMACJA ŚREDNIEJ

#dane<-read.delim("clipboard",header=FALSE)

l2st_sr<-function(dane,N,G,Nh_ciag) {
#dane:
#- pierwsza kolumna to y z próby,
#- druga kolumna to identyfikatory przynależności do grup
Nh_ciag # ciag Nh dla g grup, ktore znalazly sie w probie

Nsr<-N/G ###
ys<-dane[,1]
cl_id<-dane[,2] ###
cl_id<-as.factor(cl_id) ###

nh_ciag<-c()
ysrsh_ciag<-c()
vgsh_ciag<-c()
g<-nlevels(cl_id) ###

for (i in 1:g) {
ysh<-ys[cl_id==levels(cl_id)[i]]
nh_ciag[i]<-length(ysh)
ysrsh_ciag[i]<-mean(ysh)
vgsh_ciag[i]<-var(ysh)
}
vgm<-var(ysrsh_ciag) ###

est<-sum(Nh_ciag*ysrsh_ciag)/(Nsr*g)
eD2a<-(G-g)*vgm/(G*g)
eD2b<-sum(Nh_ciag*(Nh_ciag-nh_ciag)*vgsh_ciag/nh_ciag)
eD2b<-eD2b/(g*G)
eD2<-eD2a+eD2b
eD<-sqrt(eD2) #wartość estymatora średniego błędu szacunku
egam<-100*eD/est #wartość estymatora średniego względnego błędu szacunku
wynik<-matrix(c(est,eD2,eD,egam),ncol=1)

########### poniższe 3 linie formatujące wynik końcowy mogą być pominięte na kolokwium
#wynik<-formatC(wynik,format="f")
nazwa<-list(c("estymator","estymator wariancji","estymator średniego błędu szacunku","estymator średniego względnego błędu szacunku (w %)"),c("wartość"))
dimnames(wynik)<-nazwa
###########
wynik
}

Powrót do treści | Wróć do menu głównego