Programy R


Idź do treści

8a estymator ilorazowy.R

######### Estymator ilorazowy (LPBZ)

estilor_sr<-function(dane,N,xsrpop) {
#dane - pierwsza kolumna x, druga kolumna y
n<-nrow(dane)
xsrs<-mean(dane[,1])
ysrs<-mean(dane[,2])
hs<-ysrs/xsrs
est<-ysrs*xsrpop/xsrs
eD2<-(N-n)*(sum((dane[,2]-hs*dane[,1])^2))/(n*N*(n-1))
eD<-sqrt(eD2) #wartość estymatora średniego błędu szacunku
egam<-100*eD/est #wartość estymatora średniego względnego błędu szacunku
wynik<-matrix(c(est,eD2,eD,egam),ncol=1)

########### poniższe 3 linie formatujące wynik końcowy mogą być pominięte na kolokwium
wynik<-formatC(wynik,format="f")
nazwa<-list(c("estymator","estymator wariancji","estymator średniego błędu szacunku","estymator średniego względnego błędu szacunku (w %)"),c("wartość"))
dimnames(wynik)<-nazwa
###########
wynik
}

Powrót do treści | Wróć do menu głównego