Programy R


Idź do treści

9a predyktor (stala wart oczek i war).R

### Podejście modelowe - predykcja wartości globalnej
# Założenie niezalezności zmiennych losowych,
# stałej wartości oczekiwanej i stałej wariancji w populacji

###############################################################

m_pop_wg<-function(ys, N) {
# obliczenia cząstkowe:
n<-length(ys)

#wyniki:
pred<-N*mean(ys) #wartość predyktora
eD2<-N*(N-n)*var(ys)/n #ocena wariancji błędu predykcji
eD<-sqrt(eD2) #ocena średniego błędu predykcji
egam<-100*eD/pred #ocena średniego względnego błędu predykcji
wynik<-matrix(c(pred,eD2,eD,egam),ncol=1)

########### poniższe 3 linie formatujące wynik końcowy mogą być pominięte na kolokwium
wynik<-formatC(wynik,format="f")
nazwa<-list(c("predyktor","ocena wariancji błędu predykcji","ocena średniego błędu predykcji","ocena średniego względnego błędu predykcji (w %)"),c("wartość"))
dimnames(wynik)<-nazwa
###########
wynik
}


Powrót do treści | Wróć do menu głównego